Wypełnij online Pobierz program PIT

PIT-38

Co powinniśmy wiedzieć o druku PIT-38 za 2018?

Zainteresowanie inwestowaniem na giełdzie papierów wartościowych w naszym kraju jest coraz większe. Niestety, nie każda osoba jest predestynowana do osiągnięcia sukcesu na giełdzie, choć wiele osób sukces taki próbuje osiągnąć. Kluczowe jest tutaj zrozumienie zasad działania giełdy, systematyczność i czysta kalkulacja. Przy takim zestawie cech z pewnością mamy szansę na osiągnięcie zysku w tej „grze”. A kiedy już przyjdą pierwsze zwycięstwa, a zaraz za nimi pierwsze przychody, pojawi się obowiązek ich rozliczenia. I właśnie do tego służy druk PIT-38, któremu przyjrzymy się tym razem.

PIT-38 w 2019 w pigułce

Tak, jak wcześniej wspomnieliśmy, gra na giełdzie wymaga umiejętności obserwacyjnych, analitycznych i prognostycznych. Na wstępie postarajmy się jednak podsumować najważniejsze cechy druku PIT-38, czyli podatku płaconego przez osoby grające na giełdzie. W dalszej części tego artykułu szczegółowo przyjrzymy się poszczególnym kwestiom. A zatem:

  • PIT-38 za 2018 składamy w urzędzie skarbowym nie później, niż do 30 kwietnia 2019 roku
  • PIT-38 składany jest dla odpłatnego zbycia papierów wartościowych (też pożyczonych), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach z osobowością prawną
  • Składany także dla objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną
  • Do rozliczenia druku PIT-38 niezbędny jest druk otrzymywany z biuro maklerskiego –PIT-8C
  • Dla różnych rachunków maklerskich otrzymujemy osobne deklaracje
  • Nie możemy rozliczać wspólnie z małżonkiem
Pobierz druk PIT 38 Pobierz

Co, gdzie i do kiedy dla PIT-38 w 2019?

Uzyskiwanie przychodów wskutek gry na giełdzie rodzi obowiązek zapłaty należnego podatku dochodowego, uiszczanego w formie druku PIT-38. Aby w ogóle jednak przystąpić do wypełniania zeznania podatkowego potrzebujemy jednego elementu niezbędnego – druku-informacji z naszego biura maklerskiego. PIT-8C, bo o tym druczku tutaj mowa, jest dokumentem będącym jednocześnie dla nas informacją o uzyskanych wskutek działań na giełdzie dochodach oraz ewentualnie poniesionych kosztach, w całym roku podatkowym. Oczywiście, w przypadku gdy nic się na naszym rachunku nie działo, to znaczy nie dokonaliśmy żadnej sprzedaży – wtedy dokumentu nie otrzymamy, a tym samym omija nas obowiązek wypełnienia PIT-38. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku, gdy posiadamy kilka kont, w różnych domach maklerskich

Sam PIT-8C jest dokumentem składanym przez płatnika do końca lutego roku następującego po podatkowym. Druk ten powinien dotrzeć w jednym egzemplarzu do podatnika właściwego oraz urzędu skarbowego. W przypadku dochodów giełdowych jest informacją o odpłatnym zbyciu papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, w tym także realizacji praw z nich wynikających, i wreszcie dotyczy także odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, w tym także objęcia udziałów w tych spółkach lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Tyle definicji, a należy jeszcze pamiętać o tym, że PIT-8C stosowany jest także do wykazania dochodów ze źródeł takich jak alimenty, stypendia, dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia oraz z tytułu kwot wypłacanych po śmierci członków otwartego funduszu emerytalnego dla najbliższych członków rodziny. Terminem dostarczenia przez płatnika (biuro maklerskie) PIT-8C podatnikowi jest 28 lutego 2019 roku (wtorek).

Zaopatrzeni w ten niezbędny dokument jesteśmy gotowi do wypełnienia druku PIT-38. Co ważne, samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego przysługuje podatnikom, którzy dokonali sprzedaży udziałów poza rachunkiem inwestycyjnym. W deklaracji PIT-38 podatnicy powinni wykazać także przychody zagraniczne, które nie zostały zwolnione z opodatkowania. W przypadku osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, których miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie chcą opuścić granice naszego kraju przez terminem złożenia deklaracji PIT-38, muszą sporządzić zeznanie jeszcze przed wyjazdem lub wylotem.

Terminem składania wypełnionych druków PIT-38 jest 30 kwietnia roku następującego po podatkowym. Tym razem jednak dla PIT-38 terminem ostatecznym do składania w urzędzie skarbowym będzie dzień 30 kwiecień 2019 roku (wtorek).

Rozlicz PIT za darmo naszym programem!

Charakterystyka podatników PIT-38 za 2018

Tak jak wspomnieliśmy na początku, wszystkie osoby, które spróbowały swoich sił na giełdzie papierów wartościowych będą podatnikami druku PIT-38. Wlicza się w to sprzedaż posiadanych przez siebie papierów wartościowych. To jednak nie wszyscy zainteresowani, bowiem w grupie tych osób znajdują się także ci wszyscy, którzy dokonali zbycia udziałów w spółkach. PIT-38 dotyczy bowiem sprzedaży przedmiotów takich jak papiery wartościowe, pożyczone papiery wartościowe (co nazywamy sprzedażą krótką), pochodne instrumenty finansowe (a co za tym idzie także realizacja praw z takich instrumentów wynikająca) oraz udziały w spółkach posiadających osobowość prawną.

Obowiązek wypełnienia druku PIT-38 wiąże się także z przypadkami obejmowania udziałów w spółkach, które posiadają osobowość prawną, w tym także wkładów w spółdzielniach, przy wkładzie niepieniężnym, w postaci innej od przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Dotyczy to udziałów w spółkach z.o.o. akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Wystąpienie ze spółek osobowych nie rodzi już obowiązku wypełniania druku PIT-38. Jednak pamiętajmy o tym, że osoby, które w ciągu roku sprzedają udziały na rzecz spółki, wspólnika, udziałowca, akcjonariusza lub innej osoby trzeciej, lub też dokonują wymiany udziałów na akcje innej spółki, są zobligowane do zapłaty podatku dochodowego właśnie pod postacią wypełnionego PIT-38!

Urzędu Skarbowego nie interesuje nabycie prawa do sprzedawanych papierów wartościowych w danym roku. Istotna jest tutaj data odpłatnego zbycia akcji. Nie powinna nas także zmylić data poniesionych kosztów uzyskania i analogicznie moment nabycia praw do realizowanych zysków z akcji, w wyniku wcześniejszej sprzedaży. Urzędu Skarbowego nie interesują także przychody uzyskiwane wskutek odsetek z posiadanych kont oszczędnościowych oraz lokat inwestycyjnych – podatek giełdowy nie ma w tym przypadku żadnego zastosowania. Za obrót tymi pieniędzmi odpowiada bank, a zatem on dopełnia formalności związanych z ich przepływem. Spokojnie mogą spać także inwestorzy, którzy dokonali zakupu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Wyjątkiem na liście podmiotów pośrednio związanych z giełdą papierów wartościowych będzie jednak towarzystwo funduszy inwestycyjnych, gdzie PIT-38 będzie obowiązkowy.

Zysk netto w postaci dywidend od spółek dla wspólników i akcjonariuszy nie kwalifikują są zobligowane do zapłaty podatku w formie PIT-38. Podatek naliczany jest automatycznie w momencie przelewu dywidendy na rachunek podatnika, gdzie odpowiednia kwota jest pobierana od kwoty brutto, a przelewana już jako netto. Należy to do czynności spółki.

Jakie ulgi i odliczenia dla PIT-38 za 2018?

Rozliczanie się wspólnie z małżonkiem jak w przypadku innych druków PIT jest niemożliwe. Łączne rozliczenie odpada w tym przypadku całkowicie, natomiast każde z małżonków musi niezależnie od siebie rozliczyć swoje przychody uzyskane wskutek gry na giełdzie i obrotu papierami wartościowymi. Niestety, wypełniając PIT-38 nie możemy liczyć na żadne dodatkowe ulgi oraz odliczenia.

Poprzez PIT-38 możemy przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP.

Jakie załączniki dodajemy do PIT-38 za 2018?

  • PIT/ZG (informacja o wysokości dochodów z zagranicy oraz zapłaconym podatku dochodowym w trakcie roku podatkowego)
  • ZAP-3
Darmowy program PIT Pobierz za darmo Wypełnij online

Jak wypełnić PIT-38 – krótki poradnik

Przystępując do wypełniania dowolnego zeznania PIT, wielu z nas ma wątpliwości – „czy nie popełnię błędu?” Rzeczywiście, samodzielne wypełnianie, jeśli nie posiadamy do tego odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, może generować w przyszłości konieczność naniesienia poprawek i ponownego złożenia druku korekty. Stąd polecamy Państwu nasz program komputerowy do rozliczania PIT 2016/2018, dzięki któremu nawet laik będzie mógł poprawnie sporządzić dowolne zeznanie podatkowe za rok 2018. Aktualna baza arkuszy i załączników, system pomocy i podpowiedzi oraz tryb e-deklaracje do przesyłania PIT-38 przez Internet sprawiają, że nasza aplikacja z pewnością stanie się nieocenionym narzędziem do pomocy przy uzupełnianiu i nanoszeniu danych na arkusz dowolnego druku PIT. Oto jak zbudowany jest druk PIT-38:

Część A i B – uzupełnij dane, wpisz numer PESEL, wskaż właściwy dla ciebie urząd skarbowy. Zaznaczamy także rodzaj zeznania – właściwe bądź korekta.

Część C – wskazujemy tutaj przychody oraz koszty uzyskania tychże, opierając się o dane w druku PIT-8C. Przychodem jest zawsze kwota, za jaką zostały sprzedane papiery wartościowe, natomiast jako koszt uzyskania przyjmujemy wartość kupna oraz poniesione wydatki w obrocie giełdowym. W polu 20 sumujemy kwoty z wielu rachunków maklerskich (kilka druków PIT-8C). W polu 26 wpisujemy różnicę pomiędzy kwotą przychodów i kosztów.

Część E – służy do wykazania kwoty do zapłaty lub też kwoty nadpłaty. Kwota podatku widoczna będzie w polu 42. Dla zysków kapitałowych spoza granic kraju dodajemy załącznik PIT-ZG.

DARMOWY
PROGRAM PIT
Pobierz program Wypełnij online

Bezpłatna aplikacja do rozliczania PIT za rok 2018. Szybki, sprawny i prosty w obsłudze program dla każdego podatnika .