Wypełnij online Pobierz program PIT

PIT-36

Co powinniśmy wiedzieć o druku PIT-36 2016?

Pośród najpopularniejszych druków podatkowych, służących do rocznego rozliczenia się z fiskusem prym wiodą dwa najważniejsze, najliczniej z nich wypełnianie: PIT-37 rozliczany przez ludzi pracujących, oraz PIT-36 przygotowany z myślą o osobach prowadzących własne firmy, zakłady i sklepy. W pierwszym przypadku mówimy o osobach, które otrzymują przychód za pośrednictwem płatnika, rozumianego także jako pracodawca. Można zatem śmiało powiedzieć, że PIT-36 jest drukiem po drugiej stronie medalu, a zatem rozlicza go podatnik, który przychody otrzymuje bez pośrednictwa płatnika, którym de facto jest on sam.

PIT-36 2016 w pigułce

Standardowo, w dalszej części niniejszego tekstu zajmiemy się poszczególnymi zagadnieniami charakterystycznymi dla druku PIT-36, wypełnianego przez przedsiębiorców. Niniejsze zestawienie posłuży nam jako podsumowanie najważniejszych cech druku PIT-36 2016:

 • PIT-36 2016 składamy najpóźniej do dnia 3 maja 2017 roku w urzędzie skarbowym
 • PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy uzyskują przychody bez pośrednictwa płatnika
 • PIT-36 dotyczy przedsiębiorców, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych
 • PIT-36 objęty jest skalą podatkową w przedziale od 18% do 32%
 • PIT-36 nie dotyczy ryczałtowców (PIT-28) oraz przychodów opodatkowanych liniowo (PIT-36L)
 • PIT-36 możemy rozliczać wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
Pobierz druk PIT 36 Pobierz

Co, gdzie i do kiedy dla PIT-36 2016?

Wszystkie osoby, które w zeszłym roku podatkowym 2016 uzyskały przychody opodatkowane według zasad ogólnych, a zatem skali podatkowej od 18-32%, wypełniają druk PIT-36, popularnie nazywane także deklaracją „dla firm”. Istotne jest także to, że dochody takie mogli też uzyskiwać tylko częściowo – to znaczy, tylko pewna część ich przychodu wpływała na ich konto bez pośredniczenia innego płatnika. A zatem w rezultacie podatnicy tacy będą zmuszeni samodzielnie dokonać obliczenia zaliczek na podatek oraz wartości podatku należnego do zapłacenia w urzędzie skarbowym. W celu ustalenia wartości takiego podatku osoby fizyczne winne posiłkować się wytycznymi zawartymi w skali podatkowej, będącej czynnikiem wskazującym wysokość wnoszonej daniny.

W przypadku PIT-36 2016, podobnie jak większości pozostałych druków, standardowym terminem składania w skarbówce jest zawsze 30 kwietnia roku następującego po podatkowym. W ciągu kilku ostatnich lat wielokrotnie byliśmy jednak świadkami przesunięcia niniejszego terminu ze względu na dni wolne od pracy oraz święta. W tym roku terminem składania PIT-36 będzie wtorek 2 maja 2017 roku. Dzieje się tak dlatego, ponieważ dzień 1 maja jest świętem, a 30 kwietnia wypada akurat na koniec weekendu.

Naszym czytelnikom zwracamy szczególną uwagę na zrozumienie, czym naprawdę jest skala podatkowa. Zasady ogólne to metoda rozliczenia z fiskusem, gdzie osoba fizyczna może odprowadzać stawkę podatkową w wysokości 18% podstawy opodatkowania i może być obniżana o kwotę wolną od podatku – 556,02 zł i stawki 32% podstawy od nadwyżki przekraczającej 85,528 zł. W 2017 roku kwota wolna od podatku wzrośnie w wyniku zmian jakie zaprowadził w tym roku rząd RP.

Charakterystyka podatników PIT-36 2016

W grupie podatników rozliczających się ze skarbówką poprzez druk PIT-36 znajdują się osoby, który uzyskały przychody bez pośrednictwa płatnika, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli osoba prowadząca taki rodzaj działalności nie zadeklaruje innej formy opodatkowania, z „automatu” zostanie przez skarbówkę przyporządkowana do grupy podatników rozliczających „trzydziestkę-szóstkę” w 2017 roku. Ponadto w grupie podatników PIT-36:

 • rozliczają osoby, które korzystają z kredytu podatkowego, bądź też dokonują rozliczenia w ciągu kolejnych 5 lat od momentu korzystania z takiego kredytu (w oparciu o art. 44 ust. 7f ustawy PIT)
 • prowadzą działy specjalne produkcji rolnej objęte zasadami ogólnymi z zastosowanie wspomnianej wcześniej skali podatkowej
 • samodzielnie opłacają zaliczki na podatek ze źródeł dochodu spoza granic naszego kraju
 • otrzymują wynagrodzenie od pracodawców zagranicznych
 • osiągnęli przychody z innych źródeł objętych zasadami ogólnymi (bez obowiązku odprowadzania zaliczek)
 • uzyskały przychody wskutek zawartych umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy (i pokrewnych), ale nie objęte ryczałtem (patrz PIT-28) tylko podatkowane zasadami ogólnymi

Rozlicz PIT za darmo naszym programem!

Jakie ulgi i odliczenia dla PIT-36 2016?

Jeśli podatnik w ciągu roku uzyska przychody za pośrednictwem płatnika, drukiem właściwym do rozliczenia tych przychodów zawsze będzie PIT-37. Oczywiście, jest to równoznaczne z tym, że dla źródeł przychodu, który uzyskał bez pośrednictwa płatnika właściwym będzie zawsze PIT-36. We wspomnianym powyżej wariancie rozważamy przypadek osoby fizycznej, która przykładowo mogła być zatrudniona przez dowolnego pracodawcę, bądź też tym pracodawcą była.

W przypadku jednoczesnego prowadzenia firm, z której jedna działać będzie według zasad ogólnych skali podatkowej, a druga będzie objęta ryczałtem ewidencjonowanym, podatnik złoży jednocześnie dwie deklaracje – odpowiednio PIT-36 i PIT-28. Należy jednak rozróżnić tutaj przychodu rozliczane liniowo – według stawki 19%. Pod koniec 2016 roku rząd RP zapowiadał likwidację tego ostatniego rozwiązania, jednak w 2017 roku będziemy jeszcze składali właściwe dla niego zeznanie – PIT-36L.

Wszystkim tym podatnikom, którzy dokonują rozliczenia rocznego podatku dochodowego poprzez formularz PIT-36 przysługują ulgi i preferencje, stąd wielu przedsiębiorców staje przed dylematem pomiędzyPIT-28, gdzie ulg tych praktycznie nie ma, a korzyściami płynącymi z preferencyjnego rozliczenia się poprzez druk PIT-36.

Po pierwsze podatnikowi PIT-36 przysługuje rozliczenie się wspólnie z małżonkiem. Istotną przesłanką do takiego działania będzie posiadanie wspólności majątkowej oraz trwanie związku małżeńskiego przez cały rok podatkowy – w przypadku rozpadnięcia się małżeństwa (rozwód, śmierć) prawo takie nie przysługuje. Aby jednak móc korzystać z takiej formy rozliczania druku PIT-36 ustawodawca zastrzegł, między innymi że

 • żadne z małżonków nie może uzyskiwać przychodów objętych ryczałtem w ramach PIT-28. Wyjątkiem od takiej reguły będą zawarte umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, jednak w żaden sposób nie mogą się wpisywać w prowadzoną przez osoby fizyczne działalność gospodarczą,
 • małżonkowie nie mogą rozliczać przychodów objętych stawką 19% podatku liniowego (patrz PIT-36L),
 • wreszcie małżonkowie nie mogą uzyskiwać przychodów objętych kartą podatkową bądź podatkiem tonażowym.

Kolejną sprawą jest korzystanie z PIT-36 przez osoby samotnie wychowujące dzieci. W myśl przepisów, osobą taką może być rodzic lub opiekun prawny, który jest panną, kawalerem, wdowcem, wdową, rozwodnikiem, rozwódką lub pozostaje w separacji lub związku małżeńskim, gdzie małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich, lub też w wyniku wyroku sądu skazano go na karę pozbawienia wolności. Warunki, jakie musi spełniać dziecko to:

 • bycie osobą niepełnoletnią,
 • pobieranie nauki do 25 roku życia (wliczają się w to także studia, gdzie warunkiem jest brak obowiązku uiszczenia opłaty podatkowej od uzyskanych przychodów),

Należy także pamiętać, że w przypadku dzieci korzystających z zasiłków pielęgnacyjnych i rent socjalnych ograniczenia wiekowe, wymienione powyżej, nie mają żadnego znaczenia.

Korzystając z druku PIT-36 mamy także możliwość rozliczenia straty za lata ubiegłe. Wówczas podatnik otrzymuje możliwość pomniejszenia uzyskanego w roku podatkowym dochodu o straty z źródła przychodów poniesione w zeszłych latach (do pięciu wstecz). Jeśli już zdecydujemy się na odliczenie takiej straty, pamiętajmy o tym, że odliczenie w roku podatkowym nie może przekroczyć połowy kwoty poniesionej straty (czyli 50%).

Dodatkowe ulgi i odliczenia, jakie przysługują przedsiębiorcy rozliczającemu PIT-36 to odliczenia stosowane od dochodu takie jak ulga rehabilitacyjna, odsetkowa, internetowa, za składki na ubezpieczenie, wpłaty na indywidualne zabezpieczenie emerytalne, zwroty nienależycie pobranych świadczeń i ulga honorowego krwiodawcy. Odliczenia od podatku, jakimi możemy się posłużyć to ulga na dziecko, ulga abolicyjna, ulga systematycznych oszczędności w kasie mieszkaniowej i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Darmowy program PIT Pobierz za darmo Wypełnij online

Jakie załączniki dodajemy do PIT-36 2016?

 • PIT/O (informacja o odliczeniach od dochodu oraz od podatku w trakcie roku podatkowego)
 • PIT/UZ (uzupełnienie zeznania)
 • PIT/D (informacja o odliczeniach wydatków mieszkaniowych)
 • PIT/M (informacja o dochodach uzyskanych przez małoletnie dzieci, dochody opodatkowane łącznie z rodzicami/opiekunami)
 • PIT/B (informacja o wysokości dochodu lub straty w wyniku pozarolniczej działalności gospodarczej)
 • PIT/Z (informacja o wysokości dochodu lub straty w wyniku pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie zwolnienia zapisanego w art. 44 ust. 7a ustawy)
 • PIT/ZG (dochody spoza terytorium Polski)
 • ZAP-3

Pobierz Załączniki

PIT-28/A
Pobierz
PIT-28/B
Pobierz
PIT/O
Pobierz
PIT/D
Pobierz
NIP-2
Pobierz
ZAP-3
Pobierz

Jak wypełnić PIT-36 – krótki poradnik

Przed przystąpieniem do wypełniania zeznania PIT-36 za rok 2016 zdecydowanie polecamy Państwu nasz program do rozliczania PIT 2016/2017. Program jest narzędziem zaprojektowanym z myślą o podatniku, łatwym w obsłudze, z kompletną bazą arkuszy i niezbędnych załączników. Dzięki działaniu w systemie e-deklaracje wypełnione zeznanie możemy przesłać do urzędu skarbowego przy pomocy poczty elektronicznej.

 • Część A i B – tutaj uzupełniamy podstawowe dane o podatniku, numer PESEL, właściwy urząd skarbowy i rodzaj zeznania (możemy zaznaczyć ‘korektę’). Wybieramy sposób opodatkowania – indywidualnie czy też jako małżonkowie (dane żony lub męża w B2).
 • Część C – jest informacją dla urzędu skarbowego o przysługujących zwolnieniach dla kredytu podatkowego, rentach i emeryturach zagranicznych.
 • Część D – ustalamy kwotę dopłaty bądź zwrotu – wpisujemy przychodu z innych źródeł. Dochody i straty małżonka – D1, dochody dzieci – D3.
 • Część E – straty i składki opłacone na ZUS, możemy także odliczyć składki z lat poprzednich.
 • Część F – ulgi i odliczenia (na Internet, dzieci, mieszkaniowe i rehabilitacyjne itd.)
 • Część G – mamy możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podstawy podatkowej
 • Część H – obliczenie właściwej kwoty podatku (pole nr 170), podatek należny (pole nr 188)
 • Część K – tutaj dowiemy się, czy mamy obowiązek dokonania dopłaty czy też otrzymamy zwrot podatku
 • Część L – zryczałtowany podatek dochodowy
 • Część M – informacja o wydatkach poniesionych na zakup lub wytworzenie składników majątku – środki trwałe
 • Część N – zaliczki na podatek za miesiące i kwartały

Zeznanie podpisujemy i najpóźniej do dnia 2 maja 2017 roku przesyłamy do Urzędu Skarbowego.

DARMOWY
PROGRAM PIT
Pobierz program Wypełnij online

Bezpłatna aplikacja do rozliczania PIT za rok 2016. Szybki, sprawny i prosty w obsłudze program dla każdego podatnika .