Wypełnij online Pobierz program PIT

PIT-36

Co powinniśmy wiedzieć o druku PIT-36 za 2018?

Pośród najpopularniejszych druków podatkowych, służących do rocznego rozliczenia się z fiskusem prym wiodą dwa najważniejsze, najliczniej z nich wypełnianie: PIT-37 rozliczany przez ludzi pracujących, oraz PIT-36 przygotowany z myślą o osobach prowadzących własne firmy, zakłady i sklepy. W pierwszym przypadku mówimy o osobach, które otrzymują przychód za pośrednictwem płatnika, rozumianego także jako pracodawca. Można zatem śmiało powiedzieć, że PIT-36 jest drukiem po drugiej stronie medalu, a zatem rozlicza go podatnik, który przychody otrzymuje bez pośrednictwa płatnika, którym de facto jest on sam.

PIT-36 w 2019 w pigułce

Standardowo, w dalszej części niniejszego tekstu zajmiemy się poszczególnymi zagadnieniami charakterystycznymi dla druku PIT-36, wypełnianego przez przedsiębiorców. Niniejsze zestawienie posłuży nam jako podsumowanie najważniejszych cech druku PIT-36 za 2018:

 • PIT-36 za 2018 składamy najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 roku w urzędzie skarbowym
 • PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy uzyskują przychody bez pośrednictwa płatnika
 • PIT-36 dotyczy przedsiębiorców, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych
 • PIT-36 objęty jest skalą podatkową w przedziale od 18% do 32%
 • PIT-36 nie dotyczy ryczałtowców (PIT-28) oraz przychodów opodatkowanych liniowo (PIT-36L)
 • PIT-36 możemy rozliczać wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
Pobierz druk PIT 36 Pobierz

Co, gdzie i do kiedy dla PIT-36 za 2018?

Wszystkie osoby, które w zeszłym roku podatkowym 2019 uzyskały przychody opodatkowane według zasad ogólnych, a zatem skali podatkowej od 18-32%, wypełniają druk PIT-36, popularnie nazywane także deklaracją „dla firm”. Istotne jest także to, że dochody takie mogli też uzyskiwać tylko częściowo – to znaczy, tylko pewna część ich przychodu wpływała na ich konto bez pośredniczenia innego płatnika. A zatem w rezultacie podatnicy tacy będą zmuszeni samodzielnie dokonać obliczenia zaliczek na podatek oraz wartości podatku należnego do zapłacenia w urzędzie skarbowym. W celu ustalenia wartości takiego podatku osoby fizyczne winne posiłkować się wytycznymi zawartymi w skali podatkowej, będącej czynnikiem wskazującym wysokość wnoszonej daniny.

Naszym czytelnikom zwracamy szczególną uwagę na zrozumienie, czym naprawdę jest skala podatkowa. Zasady ogólne to metoda rozliczenia z fiskusem, gdzie osoba fizyczna może odprowadzać stawkę podatkową w wysokości 18% podstawy opodatkowania i może być obniżana o kwotę wolną od podatku – 556,02 zł i stawki 32% podstawy od nadwyżki przekraczającej 85,528 zł. W 2019 roku kwota wolna od podatku wzrośnie w wyniku zmian jakie zaprowadził w tym roku rząd RP.

Charakterystyka podatników PIT-36 za 2018

W grupie podatników rozliczających się ze skarbówką poprzez druk PIT-36 znajdują się osoby, który uzyskały przychody bez pośrednictwa płatnika, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli osoba prowadząca taki rodzaj działalności nie zadeklaruje innej formy opodatkowania, z „automatu” zostanie przez skarbówkę przyporządkowana do grupy podatników rozliczających „trzydziestkę-szóstkę” w 2019 roku. Ponadto w grupie podatników PIT-36:

 • rozliczają osoby, które korzystają z kredytu podatkowego, bądź też dokonują rozliczenia w ciągu kolejnych 5 lat od momentu korzystania z takiego kredytu (w oparciu o art. 44 ust. 7f ustawy PIT)
 • prowadzą działy specjalne produkcji rolnej objęte zasadami ogólnymi z zastosowanie wspomnianej wcześniej skali podatkowej
 • samodzielnie opłacają zaliczki na podatek ze źródeł dochodu spoza granic naszego kraju
 • otrzymują wynagrodzenie od pracodawców zagranicznych
 • osiągnęli przychody z innych źródeł objętych zasadami ogólnymi (bez obowiązku odprowadzania zaliczek)
 • uzyskały przychody wskutek zawartych umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy (i pokrewnych), ale nie objęte ryczałtem (patrz PIT-28) tylko podatkowane zasadami ogólnymi

Rozlicz PIT za darmo naszym programem!

Jakie ulgi i odliczenia dla PIT-36 za 2018?

Jeśli podatnik w ciągu roku uzyska przychody za pośrednictwem płatnika, drukiem właściwym do rozliczenia tych przychodów zawsze będzie PIT-37. Oczywiście, jest to równoznaczne z tym, że dla źródeł przychodu, który uzyskał bez pośrednictwa płatnika właściwym będzie zawsze PIT-36. We wspomnianym powyżej wariancie rozważamy przypadek osoby fizycznej, która przykładowo mogła być zatrudniona przez dowolnego pracodawcę, bądź też tym pracodawcą była.

Wszystkim tym podatnikom, którzy dokonują rozliczenia rocznego podatku dochodowego poprzez formularz PIT-36 przysługują ulgi i preferencje, stąd wielu przedsiębiorców staje przed dylematem pomiędzy PIT-28, gdzie ulg tych praktycznie nie ma, a korzyściami płynącymi z preferencyjnego rozliczenia się poprzez druk PIT-36.

Po pierwsze podatnikowi PIT-36 przysługuje rozliczenie się wspólnie z małżonkiem. Istotną przesłanką do takiego działania będzie posiadanie wspólności majątkowej oraz trwanie związku małżeńskiego przez cały rok podatkowy – w przypadku rozpadnięcia się małżeństwa (rozwód, śmierć) prawo takie nie przysługuje. Aby jednak móc korzystać z takiej formy rozliczania druku PIT-36 ustawodawca zastrzegł, między innymi że

 • żadne z małżonków nie może uzyskiwać przychodów objętych ryczałtem w ramach PIT-28. Wyjątkiem od takiej reguły będą zawarte umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, jednak w żaden sposób nie mogą się wpisywać w prowadzoną przez osoby fizyczne działalność gospodarczą,
 • małżonkowie nie mogą rozliczać przychodów objętych stawką 19% podatku liniowego (patrz PIT-36L),
 • wreszcie małżonkowie nie mogą uzyskiwać przychodów objętych kartą podatkową bądź podatkiem tonażowym.

Kolejną sprawą jest korzystanie z PIT-36 przez osoby samotnie wychowujące dzieci. W myśl przepisów, osobą taką może być rodzic lub opiekun prawny, który jest panną, kawalerem, wdowcem, wdową, rozwodnikiem, rozwódką lub pozostaje w separacji lub związku małżeńskim, gdzie małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich, lub też w wyniku wyroku sądu skazano go na karę pozbawienia wolności. Warunki, jakie musi spełniać dziecko to:

 • bycie osobą niepełnoletnią,
 • pobieranie nauki do 25 roku życia (wliczają się w to także studia, gdzie warunkiem jest brak obowiązku uiszczenia opłaty podatkowej od uzyskanych przychodów),

Należy także pamiętać, że w przypadku dzieci korzystających z zasiłków pielęgnacyjnych i rent socjalnych ograniczenia wiekowe, wymienione powyżej, nie mają żadnego znaczenia.

Korzystając z druku PIT-36 mamy także możliwość rozliczenia straty za lata ubiegłe. Wówczas podatnik otrzymuje możliwość pomniejszenia uzyskanego w roku podatkowym dochodu o straty z źródła przychodów poniesione w zeszłych latach (do pięciu wstecz). Jeśli już zdecydujemy się na odliczenie takiej straty, pamiętajmy o tym, że odliczenie w roku podatkowym nie może przekroczyć połowy kwoty poniesionej straty (czyli 50%).

Dodatkowe ulgi i odliczenia, jakie przysługują przedsiębiorcy rozliczającemu PIT-36 to odliczenia stosowane od dochodu takie jak ulga rehabilitacyjna, odsetkowa, internetowa, za składki na ubezpieczenie, wpłaty na indywidualne zabezpieczenie emerytalne, zwroty nienależycie pobranych świadczeń i ulga honorowego krwiodawcy. Odliczenia od podatku, jakimi możemy się posłużyć to ulga na dziecko, ulga abolicyjna, ulga systematycznych oszczędności w kasie mieszkaniowej i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Darmowy program PIT Pobierz za darmo Wypełnij online

Jakie załączniki dodajemy do PIT-36 za 2018?

 • PIT/O (informacja o odliczeniach od dochodu oraz od podatku w trakcie roku podatkowego)
 • PIT/UZ (uzupełnienie zeznania)
 • PIT/D (informacja o odliczeniach wydatków mieszkaniowych)
 • PIT/M (informacja o dochodach uzyskanych przez małoletnie dzieci, dochody opodatkowane łącznie z rodzicami/opiekunami)
 • PIT/B (informacja o wysokości dochodu lub straty w wyniku pozarolniczej działalności gospodarczej)
 • PIT/Z (informacja o wysokości dochodu lub straty w wyniku pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie zwolnienia zapisanego w art. 44 ust. 7a ustawy)
 • PIT/ZG (dochody spoza terytorium Polski)
 • ZAP-3

Pobierz Załączniki

PIT-28/A
Pobierz
PIT-28/B
Pobierz
PIT/O
Pobierz
PIT/D
Pobierz
NIP-2
Pobierz
ZAP-3
Pobierz

Jak wypełnić PIT-36 – krótki poradnik

Przed przystąpieniem do wypełniania zeznania PIT-36 za rok 2018 zdecydowanie polecamy Państwu nasz program do rozliczania PIT 2018/2019. Program jest narzędziem zaprojektowanym z myślą o podatniku, łatwym w obsłudze, z kompletną bazą arkuszy i niezbędnych załączników. Dzięki działaniu w systemie e-deklaracje wypełnione zeznanie możemy przesłać do urzędu skarbowego przy pomocy poczty elektronicznej.

 • Część A i B – tutaj uzupełniamy podstawowe dane o podatniku, numer PESEL, właściwy urząd skarbowy i rodzaj zeznania (możemy zaznaczyć ‘korektę’). Wybieramy sposób opodatkowania – indywidualnie czy też jako małżonkowie (dane żony lub męża w B2).
 • Część C – jest informacją dla urzędu skarbowego o przysługujących zwolnieniach dla kredytu podatkowego, rentach i emeryturach zagranicznych.
 • Część D – ustalamy kwotę dopłaty bądź zwrotu – wpisujemy przychodu z innych źródeł. Dochody i straty małżonka – D1, dochody dzieci – D3.
 • Część E – straty i składki opłacone na ZUS, możemy także odliczyć składki z lat poprzednich.
 • Część F – ulgi i odliczenia (na Internet, dzieci, mieszkaniowe i rehabilitacyjne itd.)
 • Część G – mamy możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podstawy podatkowej
 • Część H – obliczenie właściwej kwoty podatku (pole nr 170), podatek należny (pole nr 188)
 • Część K – tutaj dowiemy się, czy mamy obowiązek dokonania dopłaty czy też otrzymamy zwrot podatku
 • Część L – zryczałtowany podatek dochodowy
 • Część M – informacja o wydatkach poniesionych na zakup lub wytworzenie składników majątku – środki trwałe
 • Część N – zaliczki na podatek za miesiące i kwartały

Zeznanie podpisujemy i najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 roku przesyłamy do Urzędu Skarbowego.

DARMOWY
PROGRAM PIT
Pobierz program Wypełnij online

Bezpłatna aplikacja do rozliczania PIT za rok 2018. Szybki, sprawny i prosty w obsłudze program dla każdego podatnika .