Wypełnij online Pobierz program PIT

Niedopilnowanie terminów w opłacaniu składek ZUS nie ma wpływu na otrzymanie dotacji z PFRON

Są dobre wieści dla osób niepełnosprawnych, które jednocześnie prowadzą własne przedsiębiorstwo, choć zainteresują one także rolników, którzy opłacają składki wypadkowe, chorobowe oraz emerytalno-rentowe z tytułu niepełnosprawnego domownika. W myśl nowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli dany podatnik nie zdążył we właściwym terminie opłacić składek do ZUS-u, nie stracą jednocześnie dotacji pochodzących ze środków PFRON. Są jednak i warunki takiego zaniedbania – zaległość nie może być odwleczona dłużej niż przez 14 dni.

W niektórych przypadkach będzie także możliwe umorzenie powstałych zobowiązań, w części lub w całości. Nowelizacja w ustawie wprowadza możliwość rozłożenia na raty zaległych płatności bądź też odroczenie ich terminu. Będzie to jednak możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdzie na szczególne „potraktowanie” petenta wpływ będą miały przesłanki takie jak ważny interes dłużnika lub interes publiczny, względy gospodarcze lub społeczne. Co ciekawe przewidziano także ulgowe potraktowanie odsetek pobieranych w przeszłości od kwot dofinansowania wynagrodzeń, jakie otrzymywały zatrudnione osoby niepełnosprawne. Wszystkie wymienione powyżej przepisy weszły w życie wraz z ustawą, z dniem 1 czerwca 2015 roku. Z ewentualnych opóźnień w spłacaniu składek możemy korzystać dopiero niedawno, od 1 października 2015 roku.

Zobacz więcej w kategorii: VAT

Zobacz również