Wypełnij online Pobierz program PIT

PIT-28 2016/2017

PIT-28 jest to formularz podatkowy, który za 2016 rok składają podatnicy , którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

PIT-28- kto wypełnia w rozliczeniu 2016/2017?

PIT-28 wypełniają podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zarówno w formie działalności jednoosobowej, jak i różnego rodzaju spółek osobowych. W zależności od formy działalności, do zeznania PIT-28 dołączamy załącznik PIT-28/A (działalność jednoosobowa) i/lub PIT-28/B (spółki osób fizycznych, czyli spółka cywilna lub spółka jawna). Trzeba pamiętać o tym, że jeśli opodatkowanie dotyczy działalności gospodarczej to podatnik nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem z innych dochodów opodatkowanych skalą podatkową. Nie może też korzystać z preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci dla tych innych dochodów.

 

pit-28

Deklarację podatkową PIT-28 składamy w przypadku:

 • osiągnięcia przychodu tytułem prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub bycie wspólnikiem w spółce osób fizycznych, czyli spółce cywilnej lub spółce jawnej,
 • osiągnięcia przychodu tytułem najmu, podnajmu lub innej podobnej umowy, pod warunkiem jednak, że ten najem nie jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej.

PIT-28 płacą zatem osoby, które:

 • prowadzą indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Możliwe jest także oddanie 1 % podatku wykazanego na PIT-28 na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jak wypełniamy formularz podatkowy PIT-28?

Poszczególne części formularza podatkowego PIT-28:

 • część A, czyli miejsce składania. Podajemy tutaj nazwę urzędu skarbowego, do którego składamy zeznanie. Urzędem tym jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Wpisujemy tu również cel składania formularza (złożenie zeznania lub korekta zeznania),
 • część B, czyli dane podatnika. Podajemy swoje dane, takie jak nazwisko, imię lub imiona, datę urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania. Należy podkreślić, że adres zamieszkania nie jest tożsamy z adresem zameldowania. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu,
 • część C, czyli uzyskane przychody. W tej części podajemy przychody podatnika objęte ryczałtem. W wierszu pierwszym wpisujemy przychody objęte ryczałtem z działalności prowadzonej na własne nazwisko. W wierszu drugim należy podać przychody objęte ryczałtem z działalności prowadzonej w formie spółki lub spółek osób fizycznych, w których podatnik jest wspólnikiem. Wiersz 3 przeznaczony jest na wpisanie przychodów objętych ryczałtem z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobny charakterze. Wiersz 4 służy zsumowaniu przychodów wykazanych w wersach go poprzedzających. W wierszu 5 wpisujemy przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy o ryczałcie. W kolejnych pozycjach wierszy wykazuje się przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami ryczałtu. W tej części dokonujemy także określenia udziału procentowego przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami ryczałtu w ogólnej sumie przychodów, wynik zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku,
 • część D, czyli możliwe odliczenia. Podatnik może wykazać odliczenia od przychodów z tytułu: straty z lat ubiegłych, zapłaconych przez podatnika składek ubezpieczeniowych, darowizn, wydatków rehabilitacyjnych oraz na Internet. Możemy również uzyskać odliczenie od przychodów wydatków mieszkaniowych, w tym ulgi odsetkowej,
 • część E, czyli obliczenie kwot odliczeń. W części E zeznania należy obliczyć kwoty przysługujących odliczeń od przychodów,
 • część F, czyli podstawa obliczenia PIT. Wykazujemy tutaj kolejno przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami po odjęciu wyliczonych w poprzednim kroku odliczeń z podziałem na stawki. Przychody po dokonaniu tych odliczeń wykazuje się zaokrąglając je do pełnego złotego. Zaokrąglenia dokonuje się dla poszczególnych stawek,
 • część G, czyli ryczałt według stawek. Obliczamy tutaj ryczałt według poszczególnych stawek procentowych i podajemy łączną kwotę ryczałtu po odliczeniach. W części tej mnożymy podstawy opodatkowania poszczególnymi stawkami przez te stawki i wpisujemy wyliczone kwoty do odpowiednich rubryk.
  Stawki ryczałtu wynoszą w PIT-28:
  20% – dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów i najmu,
  17% – dla przychodów za świadczenie niektórych usług niematerialnych,
  10% – dla przychodów z odpłatnego zbycia praw majątkowych,
  8,5% – dla przychodów osiąganych z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej; z najmu,
  5,5% – dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
  3,0% – dla przychodów osiąganych z działalności usługowej w zakresie handlu.
 • część H, czyli odliczenia od ryczałtu. Dokonuje się tutaj odliczeń składki zdrowotnej opłaconej przez podatnika w roku podatkowym. Kwota składki nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki. Inne odliczenia dokonujemy na podstawie tego, co wynika z załączników PIT/O i PIT/D,
 • część I, czyli ryczałt należny. Obliczamy tutaj należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • część J, czyli informacja o zwolnieniu wynikającym z art. 21 ust. 6-13 ustawy o ryczałcie. Podatnicy w tej części informują urząd, czy korzystają z tego zwolnienia od całości przychodów, czy tylko ich część,
 • część K, czyli obliczanie kwoty ryczałtu do zapłaty lub ewentualnej nadpłaty,
 • część L, czyli wykazania kwoty ryczałtu obliczonej i wskazanej przez podatnika w ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach (kwartałach). Kwoty ryczałtu wpisywane w tej części mają być kwotami po dokonanych wcześniej odliczeniach,
 • części M i N są to części dotyczące przekazania 1% ryczałtu na rzecz organizacji pożytku publicznego. Aby przekazać swój 1%, należy podać nazwę organizacji, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwotę do przekazania nieprzekraczającą 1% podatku należnego,
 • część O, czyli załączniki. Jest to informacja o formularzach załączonych do formularza podatkowego,
 • część P, czyli podpis i oświadczenie.

PIT-28- jakie ulgi przysługują?

Ryczałtowcy nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów. Rekompensuje to niższa stawka podatku oraz odliczenia:

 • składki na ZUS,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu, wskazanych w art. 26 ustawy o PIT,
 • ulgi abolicyjnej.

Ryczałtowcy nie odliczają ulgi prorodzinnej. Pozostałe obowiązujące obecnie ulgi mogą odliczać od wykazanej kwoty. Mają też możliwość odliczać od przychodów stratę, wykazaną przed przejściem na ryczałt.

Zobacz więcej w kategorii: PIT-28 Tagi: ,

Zobacz również